Pomoc specjalistyczna

Rok 2017/2018

Oligofrenopedagodzy:

mgr W. Borzuchowska,
mgr M. Budner,
mgr M. Rybiński

Logopeda:

mgr M. Budner

Psycholog:

mgr J. Sikorska