Historia szkoły

Historia powstania szkoły w Wólce Czepowej rozpoczyna się w grudniu 1948 roku, kiedy to władze powiatowe w Kole podjęły decyzję, aby zorganizować tu szkołę powszechną stopnia podstawowego. Szkoła rozpoczęła więc działalność od września 1949 r. Siedzibą szkoły był budynek dworski z lat 1930-1938, powstały w miejsce drewnianego dworu ziemiańskiego należącego do rodziny Gałeckich. Krótko przed 1939 r. dwór należał do Wacława Gałeckiego.Budynek był wykańczany jeszcze w 1939 r. przez niemieckich użytkowników.

Początkowo realizowano nauczanie w zakresie czterech klas szkoły podstawowej. Zajęcia prowadził jeden nauczyciel w jednej sali lekcyjnej. Zorganizowano punkt biblioteczny powstałej w 1948 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Głębokiem. Mieszkańcy okolicznych wsi pomagali przez wszystkie lata w rozwoju szkoły – przygotowywali kolejne sale lekcyjne, budowali pomieszczenia gospodarcze przy szkole. Już wtedy pomagało Państwowe Gospodarstwo Rolne w Straszkówku. Środki na remont zdobywali też nauczyciele organizując np. zabawy i inne imprezy. W 1953 r. podniesiono stopień organizacyjny do sześciu klas a między 1954 a 1955 r. powstał siódmy oddział. W latach 1964-1965 urządzono boisko szkolne. Na piętrze budynku znajdowały się mieszkania dla nauczycieli. Od 1961 r., zgodnie z reformą szkolnictwa, szkoła siedmioklasowa zastąpiona została ośmioklasową. Od 1973 r. ponownie zmieniono sieć organizacyjną szkół. Od września tego roku szkoła w Wólce była szkołą czteroklasową i stała się punktem filiarnym Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodawie. W 1984 r. zlikwidowano szkoły zbiorcze i nasza szkoła miała ponownie osiem klas, aż do reformy z 1999 r. wprowadzającej 6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum.

W 2004 roku Szkoła Podstawowa w Wólce Czepowej została zlikwidowana z przyczyn ekonomicznych – zbyt mała liczba dzieci wymagała zbyt dużych nakładów finansowych ze strony gminy. Pracownicy szkoły próbowali wpłynąć na zmianę decyzji, jednak bezskutecznie. Część z nich podjęła kroki, aby szkoła nadal funkcjonowała. Zaczęto od założenia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Wsi. 10 grudnia 2013 r. odbyło się zebranie założycielskie tegoż stowarzyszenia. Na prezesa Stowarzyszenia powołano Annę Prętkiewicz. To wówczas dyskutowano już o tym, żeby w miejsce likwidowanej szkoły podstawowej założyć szkołę prowadzoną przez stowarzyszenie. Nikt nie czuł się na tyle kompetentny, aby podjąć ten trud, dlatego też rozważano zwrócenie się do stowarzyszenia, które już prowadziło szkoły. W dalszej okolicy było to Stowarzyszenie Rodzin Katolickich diecezji włocławskiej prowadzące Szkołę Podstawową w Sakowie w gminie Wartkowice oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzące Szkołę Podstawową w Wierzbiu. 10 marca 20104 r. odbyło się spotkanie nauczycieli i rodziców uczniów z wiceprezesem SPSK – Bogusławem Kurzyńskim. Wyjaśnił on zasady prowadzenia szkoły przez Stowarzyszenie. Zebrani wyrazili chęć, aby właśnie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich prowadziło szkołę od września 2004 r. 18 marca Anna Prętkiewicz wzięła udział w posiedzeniu Zarządu SPSK w Częstochowie. Została wówczas powołana na dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, które miały rozpocząć działalność od 1 września 2004 r. W czerwcu podpisano umowę użyczenia budynku szkoły wraz z wyposażeniem na rzecz nowo organizowanej szkoły. 7 lipca wpisano szkoły do ewidencji szkół niepublicznych. W sierpniu 2004 biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering zgodził się wydać dekret nadający szkołom miano szkół katolickich oraz zgodę na nadanie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W przygotowanie szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego włączyła się lokalna społeczność, nie tylko rodzice uczniów. Odnawiano klasy, porządkowano park i teren wokół parku, remontowano parkan. Ówczesny kustosz sanktuarium w Licheniu – ks. Eugeniusz Makulski, przekazał w sierpniu figurę Matki Bożej Niepokalanej, która została umieszczona w parku szkolnym.

11 września 2006 r. szkoły w Wólce Czepowej otrzymały sztandar oraz imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwszy poczet sztandarowy składał się z rodziców – Mirosława Stawiszyńskiego, Ewy Sierakowskiej i Aldony Cichockiej. Przekazał on sztandar uczniom – Zbigniewowi Górskiemu, Małgorzacie Barczak i Paulinie Rapeła.

W pierwszym roku działalności szkoła liczyła 46 uczniów w szkole podstawowej  i 7 uczniów w gimnazjum. Pracowało wówczas 14 nauczycieli, dziś pracuje 20, dwóch pracowników obsługi i sekretarka.

W 2005 r. szkoła otrzymała tytuł Szkoły z klasą – szkoły, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą  i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania.

Od początku swojej działalności poszerzano bazę dydaktyczną szkoły. W 2007 roku pozyskano fundusze z Renovabis na wyposażenie szkoły w meble sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ze środków unijnych w latach 2006-2007 zorganizowana została pracownia komputerowa i centrum multimedialne w bibliotece.

W 2007 roku realizowano projekt Janko Muzykant. Włączono się tym samym w I edycję konkursu Kulinaria wiejskie – autentyzm i inspiracje prowadzonego podczas gminnych dożynek, które akurat wtedy były organizowane w parku szkolnym w Wólce Czepowej.

W maju 2008 r. udało się zakończyć dużą inwestycję – oddano do użytku boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Środki na ten cel pochodziły m.in. z Ministerstwa Sportu.

W 2009 r. szkoły przystąpiły do ogólnopolskiego programu Katyń…ocalić od zapomnienia. prowadzonego przez Stowarzyszenie Parafiada. Ideą tego programu było sadzenie dębów upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej z okazji 70-lecia tego wydarzenia przypadającego w kwietniu 2010 roku. Przy każdym dębie została umieszczona tablica upamiętniająca konkretnego Bohatera – pomordowanego na Wschodzie (11 dębów + 1 upamiętniający ofiary katastrofy 10.04.2010). Patronem Honorowym programu był Prezydent RP Lech Kaczyński. Program ten ma na celu nie tylko zapewnienie  pamięci i szacunku pomordowanym, ale także integrację środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnej. Upamiętnieni zostali żołnierze zamordowani w Katyniu pochodzący  z naszego regionu.

W 2011 roku szkoła brała udział w ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych Śpiewająca Polska, realizowanego m.in. przez Narodowe Centrum Kultury.

W latach 2010-2014 gimnazjaliści brali udział w projekcie Akademia Uczniowska realizowanego z funduszy unijnych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Miał on na celu wprowadzenie do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metod pomagających rozwijać kompetencje kluczowe uczniów.

Tradycją stały się już takie uroczystości i imprezy jak: Ognisko Patriotyzmu (spotkania społeczności szkoły i okolicznych mieszkańców na ognisku 11 listopada, podczas którego śpiewane są pieśni patriotyczne), Orszak Trzech Króli (6 stycznia – największe uliczne jasełka na świecie – organizowane wspólnie z Fundacją Orszak Trzech Króli  z Warszawy, proboszczem parafii Kłodawa i wieloma lokalnymi podmiotami), obchody rocznicy zbrodni katyńskiej w kwietniu, Bieg Katyński w kwietniu oraz Zawody Piłki Nożnej Threefootball o Puchar Prezesa SPSK i pod patronatem m.in. duszpasterza sportowców ks. Edwarda Plenia.

Wszystkie potrzeby szkół powoli udaje się realizować. W 2005 r. wyremontowano i odmalowano elewację budynku szkoły a w 2007 r. wyremontowano dach budynku. Dzięki współpracy z sołectwem Wólka Czepowa możliwe było postawienie altany w parku szkolnym i placu zabaw dla dzieci. Wielkim wyzwaniem jest budowa sali gimnastycznej przy szkole. W ubiegłym roku Rada Rodziców rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na ten cel.

Przypadająca w tym roku 65. rocznica działalności w Wólce Czepowej szkoły w ogóle i 10. rocznica Szkoły Podstawowej i Gimnazjum SPSK to dobra okazja, aby pamiętać  o wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób, przez wszystkie te lata, wspomagali szkołę – pracą, darowizną, modlitwą, dobrym słowem. „Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka” (Kard. S. Wyszyński).

 

                                                                    oprac. Ewa Mroczkowska-Rosiak