Misja i program wychowawczy

„Misją szkoły jest integralny rozwój osoby ludzkiej, zarówno ucznia jak i nauczyciela”

Program wychowawczy powstał w oparciu o:

 • Ustawę o systemie oświaty,

 • Chrześcijański system wartości,

 • Statut Szkoły,

 • Sugestie i oczekiwania środowiska (dzieci, rodzice, nauczyciele, SPSK jako organ prowadzący Szkołę).

Założenia programu wychowawczego przyjęte w Szkole Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Wólce Czepowej:

 1. Wychowanie w naszej szkole ma charakter integralny (stawia w centrum osobę ucznia), personalistyczny i indywidualny  (tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychiczne ucznia).

 2. Szkoła wychowuje w chrześcijańskim systemie wartości.

 3. Cała społeczność szkolna czci święta religijne, patriotyczne, uroczystości szkolne, regionalne, kościelne.

 4. W życiu codziennym oddajemy szacunek i cześć symbolom religijnym i narodowym: krzyż i godło Polski, flaga, symbole patrona szkoły. Lekcje rozpoczynamy modlitwą społeczności szkolnej.

 5. Szkoła poprzez działalność wychowawczo-dydaktyczną, dobrą współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym wspomaga wszechstronny rozwój ucznia poprzez:

  rozbudzanie ciekawości poznawczej,
  inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  uczenie samodzielności w podejmowaniu i rozwiązywaniu zadań,
  pobudzanie motywacji do ciągłego uczenia się i samorozwoju,
  kształcenie na piękno, dobro i prawdę,
  postępowanie wg norm i zasad określonych w Dekalogu, Ewangelii i Statucie Szkoły.
 1. Dyrektor, nauczyciele i katecheci oraz inni pracownicy szkoły tworzą wraz z uczniami dobrą, przyjazna atmosferę  funkcjonowania społeczności szkolnej, w której wszyscy będą czuć się bezpiecznie.

 2. Uczniowie bardziej sprawni i uzdolnieni pomagają słabszym fizycznie, niepełnosprawnym i słabszym w nauce.

 3. Dbamy o zachowanie form grzecznościowych: przepraszam, proszę, dziękuję, wybaczam. Nie używamy słów żargonu i wulgaryzmów.

 4. Staramy się, aby każdy uczeń dbał o własne ciało, rozwijał sprawność fizyczną, uczył się kierować własnym postępowaniem, bronił się przed zagrożeniami niszczącymi zdrowie (nikotyna, narkotyki, alkohol, agresja, przemoc).

 5. Społeczność szkolna tworzy system wzajemnego wspomagania się w sytuacjach życiowo trudnych: dydaktycznych, materialnych i psychiczno-duchowych.

 6. Szkoła jest otwarta dla uczniów niepełnosprawnych fizycznie.

 7. Każda klasa organizuje przynajmniej raz w roku wycieczkę krajoznawczą w celu poznania przyrody, zabytków kultury okolic, regionu kraju.

 8. Ciekawe spostrzeżenia, refleksje, fotografie, wspomnienia wydarzeń itp. eksponujemy w kronice szkolnej, klasowej, gazecie szkolnej, w gablocie.

 9. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne:

  kółko plastyczne,
  kółko muzyczne (chór, zespół),
  kółko artystyczne,
  kółko taneczne,
  kółko językowe (j. angielski, j. niemiecki),
  zajęcia wewnątrzszkone i o zasięgu lokalnym.
 10. Szkoła gromadzi pamiątki i dokumenty, które są dobrowolnie przekazywane przez osoby, rodziny lub organizacje.

Opis działań tematycznych – cele oddziaływań wychowawczych:

1. Zdrowa szkoła. Praca nad kształtowaniem postawy prozdrowotnej i proekologicznej. Zwracamy uwagę na:

higiena ciała,
zdrowe odżywianie,
istotę ciszy,
wzajemną współpracę i harmonię,
poprawną komunikację,
szacunek do przyrody i natury,
pielęgnowanie kondycji fizycznej i propagowanie aktywnego wypoczynku.

2.Formy pracy:

wycieczki, festyny, mityngi, zawody sportowe.

3.Kultura osobista. Przygotowujemy ucznia do życia w społeczeństwie – kształcimy w nim:

otwartość,
odpowiedzialność,
prawość,
tolerancję,
sumienność,
punktualność,
koleżeńskość i troskę o drugiego człowieka,
wrażliwość i szacunek dla starszych i słabszych.

4. Rodzina. Społeczność szkolna integruje się na bazie więzi rodzinnej, ucząc:

szacunku dla człowieka,
wdzięczności za dar życia i poświęcenie,
umiejętność dialogu międzypokoleniowego,
wspólnego radowania się i współpracy,
pogłębiania wiedzy o tradycjach, przodkach i historii własnej rodziny.

5.Patriotyzm. Rolą szkoły jest kształtowanie:

miłości do tradycji i kultury własnego kraju,
szacunku do poległych i walczących,
zamiłowania do historii powszechnej i historii regionu