Misja i cel Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich powstało 11 listopada 1990 r. jako odpowiedź na wezwanie Ojca św. Jana Pawła II „ku nowej Ewangelizacji„.  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich jest katolicką organizacją oświatowo – wychowawczą, której charyzmat można zawrzeć w słowach „kształcimy, aby wychowywać”.

Stowarzyszenie realizuje ten charyzmat integralnego rozwoju osoby ludzkiej, przez zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół na różnych etapach kształcenia. Każda szkoła zakładana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkól Katolickich jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji. Dokonuje się to za zgodą właściwego Biskupa Diecezjalnego.

W ciągu 20 – letniej historii swojego imienia, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich założyło i prowadzi 100 szkół oraz 10 przedszkoli w 15 diecezjach, 10 województwach. Prowadzenie szkół, w których celem, zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II, jest troska o integralny rozwój człowieka: nauczyciela i ucznia – to nasza odpowiedź na wezwanie Papieża Polaka.

W swojej ponad dwudziestoletniej historii Stowarzyszenie i szkoły przez nie prowadzone doświadczyły opieki patrona Jana Pawła II.

W 2000 r. Prezes Rady Ministrów uhonorował Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich nagrodą „Pro Publico Bono”, za inicjatywę obywatelską w dziedzinie edukacji.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich jest organizacją pożytku publicznego.

Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, który umożliwia formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości – wymiaru fizycznego, społecznego, kulturowego, moralnego i duchowego.

Cel ten Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • Działalność edukacyjną, ma w szczególności zakładanie i prowadzenie szkół katolickich,
 • Wspieranie rodziny i jej funkcji,
 • Działalność opiekuńczo – wychowawczą,
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • Ochronę i promocję zdrowia,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • Działalność proekologiczną,
 • Działalność kulturową,
 • Pomoc osobom zagubionym, zagrożonym oraz ich rodzinom,
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Promocję i organizację wolontariatu,
 • Podejmowanie działań charytatywnych,
 • Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • Rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • Działalność wydawniczą,
 • Prowadzenie stałej formacji.