Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 • 2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 • 3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Prętkiewicz.
 • E-mail: szkola@spskwolka.edu.pl
 • Telefon: (63) 263-10-20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor
 • Adres: Wólka Czepowa 33, 62-650 Kłodawa
 • E-mail: szkola@spskwolka.edu.pl
 • Telefon: (63) 263-10-20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od frontu. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną furtkę, następnie 3 stopnie, drzwi wejściowe są otwierane ręcznie.

Informacji przy wejściu głównym udziela upoważniony przez dyrektora pracownik administracji.

Budynek składa się z 2 kondygnacji. 

W budynku nie ma windy osobowej, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Jedna łazienka na poziomie pierwszym jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.